Przypisy

Pobierz: PRZYPISY - jak redagować [format PDF]

Przypisy umieszcza się na dole strony, stosując numerację odsyłaczy ciągłą w całym artykule. Sporządzając przypisy należy pamiętać o następujących zasadach:

  1. tabulator tekstu przypisu (pierwszy wiersz): 0,5 cm;
  2. interlinia tekstu przypisu: pojedyncza; 
  3. wyrównanie tekstu przypisu: wyjustowany;
  4. w przypisach podaje się pełne imię autora publikacji;
  5. pozycje cytowane w obrębie jednego przypisu są oddzielone średnikiem.

 

Bibliografia

Pobierz: BIBLIOGRAFIA - Jak redagować [format PDF]

Bibliografię zamieszcza się na końcu artykułu. Cytowane pozycje są prezentowane w układzie alfabetycznym. Sporządzając bibliografię należy pamiętać o następujących zasadach:

  1. tabulator pozycji bibliograficznych (wysunięcie): 1 cm;
  2. interlinia bibliografii: pojedyncza;  
  3. podaje się wszystkie numery stron na których znajduje się cytowany: rozdział w pracy samoistnej, artykuł w pracy zbiorowej, artykuł w czasopiśmie, recenzja, wywiad.

 

collegiumbobolanum