Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym wydawanym dwa razy w roku przez Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie.

Pierwszy jego numer ukazał się w 1990 roku. Czasopismo było kwartalnikiem do 2019 roku. Od roku 2020 stało się półrocznikiem.

Jego celem jest służba Kościołowi i jego misji w promowaniu pogłębionego zrozumienia wiary chrześcijańskiej przez publikowanie badań z dziedziny nauk teologicznych oraz z niektórych innych dziedzin ujętych z perspektywy teologicznej. Zadaniem czasopisma jest ukazanie bogactwa tradycji teologicznej w różnych obszarach teologii i udostępnienia jej szerszemu gronu. Artykuły publikowane są w języku polskim i w językach obcych.

Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Czasopismo jest bezpłatne i dostępne również w formacie pdf na stronie internetowej. 

Czasopismo Studia Bobolanum ukazuje się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzi skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych.

Studia Bobolanum są indeksowane w Index Copernicus International Journals Master List. W marcu 2019 r. czasopismo zostało zakwalifikowane do grona 500 czasopism dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W lipcu 2019 r. uzyskało 20 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W listopadzie 2020 pismo zaczęło funkcjonować w Open Journal System dostępnym na stronie czasopisma.bobolanum.pl. W grudniu 2020 roku zostało włączone do bazy czasopsm CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). W lutym 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podniosło punktację czasopisma na 40 punktów.

 

collegiumbobolanum