Zasady recenzowania publikacji
w kwartalniku Studia Bobolanum

1.
Kolegium redakcyjne ocenia artykuł pod względem formalnym i merytorycznym.

2.
Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

3.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, dotyczacym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5.
Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularz recnezji.

6.
Kontroli poprawności stosowanych przez autorów metod statystycznych dokonuje redaktor statystyczny.

7.
Redakcja podkreśla, iż ghostwriting oraz guest authorship jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

8.
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

collegiumbobolanum